KIERUNKI DZIAŁANIA AK ARCHDIECEZJI KRAKOWSKIEJ NA 2020R.

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
TEMATYKA, ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO
DLA KOŚCIOŁA W POLSCE NA LATA 2019 - 2022

Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy:
„Eucharystia - tajemnica wyznawana”, „Eucharystia –tajemnica celebrowana”,
„Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”.

1.Nowy program duszpasterski
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy realizację nowego
programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”.
Tym razem program rozpisano na trzy lata (2019–2022). Hasła
poszczególnych lat jego realizacji są następujące:

Rok I
(2019/2020)
Wielka tajemnica wiary

Motto biblijne:„[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg]
posłał” (J 6, 29)

Rok II
(2020/2021)
Zgromadzeni na świętej wieczerzy

Motto biblijne:
„[...] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32)

Rok III
(2021/2022)
Posłani w pokoju Chrystusa

Motto biblijne:
„ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

Główny cel programu duszpasterskiego

Program duszpasterski podejmuje próbę tematycznego ujęcia
Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej.
Stanowi kontynuację teologiczno-praktycznej refleksji nad sakramentami
wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale nade wszystko zmierza do
pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia”(KKK 1330).
Celem takiego działania jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości
wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą
eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym
z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa (Jan Paweł II: List
apostolski Dominicae cenae, nr 6).

Pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego

(2019/2020)

Autorzy programu duszpasterskiego istotne dla niego słowa „klucze” próbują każdorazowo
odnaleźć w tekstach liturgicznych. Tematyczne ramy pierwszego roku realizacji programu
duszpasterskiego wyznaczą słowa aklamacji po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary.”
Jej dopełnienie stanowi biblijne motto:„[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” ( J6,29).

Cele
Analogicznie do cyklu trzyletniego programu duszpasterskiego, w roku pastoralnym 2019/2020
pt. „Wielka tajemnica wiary” działania duszpasterskie winny prowadzić do konkretnych celów:

a) Formacyjny – wyraża potrzebę pogłębienia wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach,
liturgicznym przebiegu i osobistym zaangażowaniu.
b) Inicjacyjny–mistagogia czyli wprowadzenie w tajemnicę chrześcijaństwa,
w naszych realiach duszpasterskich oferowane jest zasadniczo dzieciom i młodzieży, m.in. w ramach
przygotowania do Pierwszej Komunii św.i bierzmowania.Winniśmy dołożyć wszelkich starań,
aby przy tej okazji odnowę życia eucharystycznego zaproponować również rodzicom tych
dzieci, np. podczas comiesięcznej katechezy prowadzonej metodą dialogową w małych
grupach, a także w czasie „modlitwy rodziców za dzieci” w ramach odpowiednio
przygotowanego nabożeństwa.

c)Ewangelizacyjny –w przepowiadaniu i katechezie kerygma tj. wskazanie na dzieło
zbawienia objawione przez Boga odgrywa rolę fundamentalną. Powinna zajmować centrale
miejsce w działalności ewangelizacyjnej, a także na rzecz kościelnej odnowy. Według papieża
Franciszka, kerygma „jest ogniem Ducha udzielającego się pod postacią języków i budzi w nas
wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie objawia nam
i komunikuje nieskończone miłosierdzie Ojca.
Szczególną formą objawienia miłości Boga do człowieka jest Eucharystia jako nowe
i wieczne przymierze.(za KEP).

d) Społeczny –Eucharystia ze swej natury służy budowaniu jedności wspólnoty
chrześcijańskiej na różnych poziomach. Szczególnym wyzwaniem dla Kościoła jest właściwe
świętowanie przez wiernych niedzieli. Dzień ten wyznacza nie tylko ramy czasu wolnego od
pracy; chrześcijanie nadal stanowią większość polskiego społeczeństwa i są zobowiązani do
tego, aby humanistyczny wymiar niedzieli (dies homini ) uzupełnić aspektem religijnym:
„wspominając Zmartwychwstanie Chrystusa, czynią z niedzieli „dzień Pański” (dies Domini).