Członkowie wspierający

Instrukcja Zarządu KIAK z dnia 15 września 2012 roku dotycząca członków wspierający Akcji Katolickiej w Polsce

Na podstawie art. 60, ust. 1, pkt 2, w związku z art. 11 oraz art. 19 i nast. Statutu Akcji Katolickiej w Polsce określa się, co następuje:

§ 1

Akcję Katolicką w Polsce stanowią członkowie zwyczajni i wspierający.

§ 2
 1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Członek zwyczajny może ubiegać się o zmianę swojego statusu na członka wspierającego. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający prośbę zainteresowanego.

§ 3
 1. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego, o którym mowa w § 2 pkt. 1, jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu celów Akcji Katolickiej oraz zadeklarowanie sposobu wsparcia jej działań.
 2. Członek wspierający nie odbywa stażu kandydackiego.
 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
 4. Członek wspierający otrzymuje pisemną informację o potwierdzeniu przyjęcia i zostaje wpisany do właściwego rejestru.

§ 4
 1. Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego przedstawiciel, ma prawo:
  • udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką
  • zgłaszania wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
  • otrzymywania informacji związanych z działalnością Akcji Katolickiej.
 2. Członek wspierający może otrzymać honorowe odznaczenie ustanowione przez Akcję Katolicką.
 3. Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zadeklarowanej dobrowolnie formy pomocy rzeczowej, finansowej lub innej dla Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 5

Członkiem wspierającym nie może być:
 1. osoba fizyczna, do której stosuje się art. 18 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce
 2. osoba prawna lub zrzeszenie, którego działalność jest sprzeczna z wartościami chrześcijańskim i nauczaniem Kościoła katolickiego.

§ 6

Członkostwo wspierające w Akcji Katolickiej ustaje w sytuacji zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 22 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.